{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "", "signupDate": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
Anasayfa
Kullanım Şartları
KULLANIM KOŞULLARI

İş bu üyelik sözleşmesinde yer alan,

SATICI, Atatürk Mahallesi, Ertuğrul Gazi Sokak Metropol İstanbul Sitesi C2 Apartmanı, NO2A/13 Ataşehir- İstanbul adresinde faaliyet gösteren, Eren Perakende ve Tekstil A.Ş. ve “www.lacoste.com.tr”adlı internet sitesini,

SİTE, “www.lacoste.com.tr” adlı alan adında bulunan web sitesini,

ÜYE, SİTE'ye üye olan ve/veya SATICI tarafından sunulan ürünleri satın alan gerçek kişiyi,

ÜRÜN/ÜRÜNLER, SİTE'de SATICI tarafından satışa sunulacak ürünleri ifade eder.

ÜYE, SİTE'yi ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye olmakla, SİTE'ninkullanılmasına ilişkin bu Kullanım Koşulları ile Gizlilik ve Kişisel Verilerin KorunmasıPolitikası ve İletişim İzni’ni okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu ve hembu koşullara hem de genel ahlaka ve adaba, yürürlükteki tüm mevzuata, iletişim ve internetgüvenliğine uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder.

SATICI, SİTE'de ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere, herhangi bir zamanda bukoşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. ÜYE'nin, SATICI bu koşullarda değişiklikyaptıktan sonra SİTE'yi üye olarak kullanmaya devam etmesi bu koşullardaki değişikliklerikabul etmiş olduğu anlamına gelecektir.

ÜYE, SİTE’ye üye olurken verdiği e-posta ve telefon (GSM) bilgilerinin kendisine aitolduğunu beyan ve kabul eder, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgilimevzuat gereğince SATICI tarafından kendisine satış, pazarlama, reklam, bilgilendirme,indirim, tanıtım vb. içerikli SMS/kısa mesaj, e-posta gönderilmesi ile diğer elektronik iletişimaraçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ve bu bilgilerin gönderimiyapan 3. kişilerle ve satıcı iş ortakları ile paylaşılmasına açıkça izin ve onay verdiğini veileride ticari elektronik iletiler almaktan vazgeçmesi halinde bu durumu satıcıya bildireceğinikabul ve beyan eder.

ÜYE, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında SATICI nezdindekiher türlü kişisel verilerinin ve alışveriş bilgilerinin satış, pazarlama, reklam, indirim, tanıtım,bilgilendirme, iletişim ve sair ticari amaçlarla süresiz olarak kaydedilmesine, saklanmasına,kullanılmasına, işlenmesine, transferine ve satıcının iş ortakları ile paylaşılmasına açıkça izinve onay verdiğini kabul ve beyan eder.

ÜYE, kişisel bilgilerinin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenmeamacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışındaverilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin tarafına bildirilmesini, eksik veya yanlış olması hâlindeverilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerininsilinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığıüçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemlervasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme veverilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararıngiderilmesini talep etme haklarına sahiptir. ÜYE, SİTE’de yer alan SATICI’ya ait adres vetelefon bilgilerini ve/veya iletişim formlarını kullanmak suretiyle bu hususlarda SATICI ileher zaman iletişime geçebilir.

ÜYE, kendisi tarafından belirlenen şifreyi hiçbir surette başkaları ile paylaşmayacağını kabul,beyan ve taahhüt eder. ÜYE'nin şifresinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisindenuzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı; ÜYE’ninve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla SATICI'nın,doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Üyelik başvurusu yapılırken ÜYE tarafından verilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinintespiti SATICI’nın sorumluluğunda değildir. Yanlış üyelik bilgisi verilmesi sebebiyledoğacak zararlardan dolayı SATICI’nın hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur.

ÜYE, bu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde,SATICI tarafından üyeliğinin iptal edilerek SİTE'yi kullanımına son verilebileceğini,gelecekte SİTE'yi kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veyatakip yoluna gidebileceğini kabul eder. Bu durumda ÜYE'nin SİTE aracılığı ile elde etmişolduğu tüm haklar da iptal edilmiş sayılacaktır. ÜYE, bu şekilde iptal edilen haklarına ilişkinSATICI'dan herhangi bir tazminat ya da geri ödeme talep etme hakkı bulunmadığını kabul,beyan ve taahhüt eder.

SATICI, SİTE'de yer alan üyeliğe ilişkin ÜYE kimlik ve şahıs bilgilerini, kendiyükümlülüğünü ifa etmesi sırasında veya bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediğibiçimde kullanabilir ve iş ortakları ile paylaşabilir. ÜYE, bu bilgilerin SATICI tarafındananılan amaçlarla kullanımına ve iş ortakları ile paylaşılmasına muvafakat eder. SATICI,bunları bir veritabanı üzerinde tasnif ve süresiz muhafaza edebilir.ÜYE, bu SİTE'yi sadece kişisel kullanımı için ziyaret etme, görüntüleme ve bu SİTE'ninsayfalarını sadece kişisel kullanımı için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunu kabulve taahhüt eder.

ÜYE, SATICI tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, buSİTE'de yayınlanan bilgi ve içeriği, tanıtıcı bilgileri almayacağını ve başka kişisel kullanımamaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini,yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını, herhangi birkişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veyadeğiştirmek amacıyla kopyalamayacağını kabul ve taahhüt eder.

ÜYE, SATICI tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe,SİTE'ye derin bağlanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu SİTE'nin içeriği ve yazılımı,SATICI'ya aittir ve telif hakkı korunmaktadır. SİTE sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı veçeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması yasaktır.

ÜYE, bu uyarı veya tanıtma yazılarını ya da bunlarla birlikte verilen ek bilgileri silmeyeceğiniveya kaldırmayacağını kabul ve taahhüt eder.

ÜYE, SİTE'yi veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetkiverilmeyen başka amaçlarla ve önceden SATICI'nın açık ve yazılı iznini almadan herhangi birrobot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul vetaahhüt eder. ÜYE, SİTE'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmekamacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını da kabul ve taahhüt eder.ÜYE, SATICI'nın altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getirenherhangi bir işlem yapmayacağını da kabul ve taahhüt etmektedir.

ÜYE'nin, SİTE'yi başka bir SİTE'ye bağlanmak amacıyla ya da SİTE'ye içerik veya başkabilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, SİTE'yi kullanmasından dolayı üçüncüşahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, ileri sürebileceği talepleri, üçüncü şahıslara,bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına bu zararlarıtazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini ÜYE kabul ve taahhüt etmektedir.ÜYE, siteye üye olurken veya daha sonra yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgilerikullanılarak işlem yapmayacağını, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik postaadresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel verilerkullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturmayacağını ve bu hesaplarınKullanım Koşulları’na veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanmayacağını, başka birÜye'nin hesabını izinsiz kullanmayacağını, başka birinin yerine geçerek ya da yanlış birisimle işlemlere taraf ya da katılımcı olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

SATICI, SİTE'nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da SİTE'nin veya içeriğininkullanılmasıyla ya da SİTE'ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garantietmez. SİTE ve içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır. SATICI,ÜYE'nin SİTE'den yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özelliklerbulunmadığını da garanti edemez. SATICI, SİTE'nin belirli bir amaca uygunluğu ve ticarideğerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder.SATICI, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, neticekabilinden doğan zararlar ve ceza-i tazminatlar da dahil olmak üzere, bu SİTE'ninkullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz. SATICI, SİTE'ninkullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiçbir garanti vermez.

Bu sorumluluk sınırlamalarına izin verilmeyen ülkeler hariç, SATICI, bu tip zararlarınolabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özelzararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için ÜYE'ye karşı hiçbirdurumda sorumlu tutulamaz. İş bu koşulların SATICI'nın sorumluluğunu sınırlayanhükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde sözkonusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerlisayılacak ve SATICI'nın sorumluluğu buna göre belirlenecektir.

SİTE’ye ait her türlü fikri mülkiyet hakkı (sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar,slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb) münhasıran SATICI’nın mülkiyetindedir. Sitedesunulan fikri mülkiyetin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması,online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık vekesin bir biçimde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na aykırı olacak ve hukuki vecezai yaptırıma maruz kalacaktır.

SATICI, dilediği tarihte, işbu sözleşmeyi bildirimsiz olarak feshedebilir, kısmen ya datamamen devredebilir. ÜYE’nin sözleşmeyi devri hükümsüzdür.SATICI, ÜYE'nin SİTE’de sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için SİTE üzerindenkendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahilher türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasınaönem vermektedir. SATICI, bu kapsamda ÜYE'nin sağladığı kişisel verileri SİTE’de yer alanGizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ne uygun olaraktoplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik ve KişiselVerilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, işbu Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz birparçasıdır. ÜYE, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik ve KişiselVerilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ne belirlendiği şekilde kişisel verilerinintoplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde veözgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bukonudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik ve Kişisel VerilerinKorunması Politikası ve İletişim İzni’ni inceleyerek ve “mh@erenperakende.com” adresineelektronik posta göndererek ya da “444 EREN(3736)” numarasını arayarak haklarınızıkullanabilirsiniz.

ÜYE, tarafından SİTE’ye beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbuKullanım Koşulları ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, SİTE'nin işletilmesi için gerekenuygulamaların yürütülmesi, ÜYE için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve ÜYE’yeözel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme,istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla SATICI ya da iş ortakları tarafından Gizlilik veKişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ne uygun olarak toplanır, saklanır,işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. kişiler ile paylaşılabilir.

ÜYE, kişisel verilerinin SATICI tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rızagösterdiğini kabul ve beyan eder. SATICI söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı KişiselVerilerin Korunması Kanunu madde 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisizerişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.ÜYE kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veyagüncelleme yapma hakkına sahiptir. Bununla beraber ÜYE, paylaşmış olduğu bilgi veverilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı hertürlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, tüm Eren Holding A.Ş. ve iştirakleri ilede paylaşımına izin vermektedir

SATICI mücbir sebeple ya da tümü ile kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarakSİTE’yi yayından kaldırma, içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.

ÜYE SİTE'yi kullanmakla, SİTE hakkında veya SİTE ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde,bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbiolacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini ve İstanbul Merkez mahkemelerinin görev veyer olarak yetkili olacağını kabul etmektedir.

SATIŞ KOŞULLARI

SATICI, SİTE’de satışa sunulan ürünleri, üye tarafından bedeli ödendikten sonra, SATICI’nın stok durumunun uygun olması halinde taahhüt edilen sürede kargo firmasına teslimle, kargo firması aracılığıyla ayıpsız ve hasarsız olarak ÜYE’ye teslimini gerçekleştirecektir.

SATICI’nın SİTE’de satışa sunduğu ürünleri satın almak için SİTE'ye üye olmak gerekmektedir. ÜYE'nin ödediği bedele ilişkin fatura veya fiş, ürün ile birlikte ÜYE’ye kargo yoluyla gönderilerek tebliğ edilecektir. SATICI, başta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun kapsamındaki ilgili mevzuat ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri de dahil olmak üzere, bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tüm Yönetmeliklere, Tebliğlere ve sair ilgili mevzuata uymakla yükümlü olduğunu, bu mevzuatın satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği her türlü borcun ifası ve her türlü ÜYE talebinden dolayı tek sorumlu olduğunu beyan eder.

CAYMA HAKKI

ÜYE, yasa gereği sözleşmenin kurulmasından ürünün teslimine kadar olan sürede veya ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde cayma hakkını kullanabilir.

İade talebi, e-posta ile veya yazılı olarak SATICI'ya iletilebilir. SATICI'ya iletilen geçerli iade talepleri, iade talebinin SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 gün içerisinde, SATICI tarafından ilgili kredi kartına gerçekleştirilir. Usulüne uygun olarak yapılmayan (yasal başvuru süresinden sonra veya belirtilen şekiller dışında yapılan) iade taleplerinde SATICI sorumlu tutulamaz. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile cayma hakkından istisna edilen ürünlerde ÜYE’nin iade talepleri kabul edilmez. İşbu istisnalar; yasada, Ön Bilgilendirme Formu'nda ve Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde detaylıca gösterilmektedir. 

İşbu Kullanım Koşulları sözleşmesi ÜYE tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Üyeliğiniz Başarıyla Tamamlanmıştır.
Tamam
Ürün Favorilerinize Eklendi

Ürün favoriler listenize eklendi, Favorilerim menüsünden görüntüleyebilirsiniz.

Listeyi Görüntüleyin
Favori listenize eklemek için beden seçimi yapmanız gerekmektedir