{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "", "signupDate": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
Anasayfa
Satış Sözleşmesi
Terms of Use
NINIEJSZY DOKUMENT OKREŚLA OGÓLNE ZASADY I WARUNKI SPRZEDAŻY NA STRONIE WWW.LACOSTE.PL (DALEJ JAKO “E-SKLEP”), KTÓREJ WŁAŚCICIELEM I ADMINISTRATOREM JEST DEVANLAY POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (00-120 WARSZAWA), UL. ZŁOTA 59, NIP: 7010341947, REGON: 146127374, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONYM PRZEZ SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, POD NUMEREM KRS 0000419724, Z KAPITAŁEM ZAKŁADOWYM W WYSOKOŚCI 12.912.550,00 ZŁOTYCH; E-MAIL: INFO@LACOSTE.PL, (DALEJ JAKO “DEVANLAY”) ARTYKUŁ 1 – DEFINICJE O ILE NIE OKREŚLONO INACZEJ, TERMINY PISANE WIELKĄ LITERĄ UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE MAJĄ ZNACZENIE NADANE IM W REGULAMINIE BĘDĄCYM NINIEJSZYM DOKUMENTEM. 1. DEVANLAY – DEVANLAY POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (00-120 WARSZAWA), UL. ZŁOTA 59, NIP: 7010341947, REGON: 146127374, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000419724, O KAPITALE ZAKŁADOWYM W KWOCIE 12.912.550,00 ZŁOTYCH. 2. DNI ROBOCZE – DNI TYGODNIA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU, Z WYŁĄCZENIEM ŚWIĄT. 3. DOSTAWA – CZYNNOŚĆ FAKTYCZNA, KTÓRA POLEGA NA DOSTARCZENIU KLIENTOWI PRZEZ DEVANLAY, ZA POŚREDNICTWEM DOSTAWCY, TOWARU OKREŚLONEGO W ZAMÓWIENIU. 4. DOSTAWCA - PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGI DOSTAWY, Z KTÓRYM WSPÓŁPRACUJE DEVANLAY W ZAKRESIE DOSTAWY TOWARÓW TJ. DPD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (02-274), UL. MINERALNA 15, WPISANĄ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW W SĄDZIE REJONOWYM DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS NR 0000028368 NIP: 5260204110, REGON: 012026421, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 228.604.000,00 ZŁOTYCH. 5. HASŁO – SEKWENCJA ZNAKÓW LITEROWYCH, CYFROWYCH LUB INNYCH WYBRANYCH PRZEZ KLIENTA PODCZAS REJESTRACJI W E-SKLEPIE, W CELU ZABEZPIECZENIA DOSTĘPU DO KONTA KLIENTA UTWORZONEGO W E-SKLEPIE. 6. KLIENT – PODMIOT, Z KTÓRYM MOŻE BYĆ ZAWARTA UMOWA SPRZEDAŻY I/LUB NA RZECZ, KTÓREJ MOGĄ BYĆ ZGODNIE Z PRAWEM I NINIEJSZYM REGULAMINEM ŚWIADCZONE USŁUGI ELEKTRONICZNE. 7. KONTO KLIENTA – SPECJALNE KONTO UTWORZONE PRZEZ DEVANLAY DLA KAŻDEGO KLIENTA, KTÓRY DOKONAŁ REJESTRACJI W E-SKLEPIE A TAKŻE ZAWARŁ UMOWĘ NA ŚWIADCZENIE USŁUGI PROWADZENIA KONTA KLIENTA PRZEZ DEVANLAY. 8. KONSUMENT - OSOBA FIZYCZNA DOKONUJĄCA Z PRZEDSIĘBIORCĄ CZYNNOŚCI PRAWNEJ NIEZWIĄZANEJ BEZPOŚREDNIO Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ, O KTÓREJ MOWA W ART. 221 KODEKSU CYWILNEGO. 9. LOGIN – TO ADRES E-MAIL KLIENTA STANOWIĄCY INDYWIDUALNE OZNACZENIE KLIENTA, UTWORZONE PRZEZ NIEGO, SKŁADAJĄCE SIĘ Z SEKWENCJI ZNAKÓW LITEROWYCH, CYFROWYCH LUB INNYCH WYMAGANYCH WRAZ Z HASŁEM W CELU UTWORZENIA KONTA KLIENTA W E-SKLEPIE. 10. REGULAMIN – NINIEJSZY DOKUMENT. 11. REJESTRACJA – CZYNNOŚĆ FAKTYCZNA OPISANĄ W REGULAMINIE, DOKONANA PRZEZ KLIENTA W CELU KORZYSTANIA PRZEZ NIEGO ZE WSZYSTKICH FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNYCH W E-SKLEPIE. 12. TOWAR – PRODUKT OFEROWANY PRZEZ DEVANLAY ZA POŚREDNICTWEM E-SKLEPU, KTÓRY MOŻE BYĆ NABYTY PRZEZ KLIENTA W RAMACH UMOWY SPRZEDAŻY. 13. UMOWA SPRZEDAŻY – OZNACZA UMOWĘ SPRZEDAŻY ZAWARTĄ NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ KLIENTA I DEVANLAY NA PODSTAWIE WARUNKÓW OPISANYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE. ARTYKUŁ 2 – ZASADY FUNKCJONOWANIA E-SKLEPU 1. NINIEJSZY REGULAMIN USTALA ZASADY ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM E-SKLEPU, POD ADRESEM: WWW.LACOSTE.PL. ZAMÓWIENIA SĄ AKCEPTOWANE PRZEZ WWW.LACOSTE.PL. 2. WYŁĄCZNE PRAWO DO PROWADZENIA E-SKLEPU NALEŻY DO DEVANLAY. 3. WSZELKIE PRAWA DO E-SKLEPU W TYM DO NAZWY E-SKLEPU, DOMENY, WZORU I/LUB OGÓLNEGO WYGLĄDU STRONY WWW.LACOSTE.PL JAK RÓWNIEŻ WSZELKIE TYPY INFORMACJI, OBRAZÓW, MARKI LACOSTE I INNYCH MAREK OFEROWANYCH W E-SKLEPIE W TYM MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE I INNE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ NALEŻĄ DO DEVANLAY. MATERIAŁY UŻYTE W E-SKLEPIE W TYM KODY CZY OPROGRAMOWANIE NIE MOGĄ BYĆ ZMIENIANE, KOPIOWANE, REPRODUKOWANE, PUBLIKOWANE, INSTALOWANE NA INNYM KOMPUTERZE, WYSYŁANE POCZTĄ, TRANSMITOWANE, PREZENTOWANE LUB DYSTRYBUOWANE BEZ UPRZEDNIEJ ZGODY DEVANLAY LUB BEZ UJAWNIENIA ICH ŹRÓDŁA. WSZELKIE OPISANE WYŻEJ PRAWA DO E-SKLEPU MOGĄ BYĆ UŻYTE JEDYNIE W SPOSÓB OKREŚLONY I ZGODNY Z REGULAMINEM. 4. KORZYSTANIE Z E-SKLEPU JEST MOŻLIWE POD WARUNKIEM, ŻE SYSTEM TELEINFORMATYCZNY, Z KTÓREGO KORZYSTA KLIENT, SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE: A) KORZYSTA Z PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ Z OBSŁUGĄ JAVA SCRIPT: INTERNET EXPLORER (WERSJA 8.0 LUB WYŻSZA), MOZILLA FIREFOX (WERSJA 22 LUB WYŻSZA) OR GOOGLE CHROME (WERSJA 27 LUB WYŻSZA), B) POSIADA MINIMALNĄ ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU 1024 X 768 PIKSELI ORAZ POSIADA KONTO E-MAIL ORAZ DOSTĘP DO SIECI INTERNET. 5. OBRAZY PREZENTOWANE W E-SKLEPIE JAK RÓWNIEŻ INNE FORMY WIZUALIZACJI I PREZENTACJI TOWARÓW NIE ODDAJĄ ICH RZECZYWISTEJ WIELKOŚCI, MAJĄ JEDYNIE CHARAKTER INFORMACYJNY. 6. KONTAKT PRZEZ E-SKLEP JEST MOŻLIWY PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU ZA POŚREDNICTWEM ADRESU E-MAIL INFO@LACOSTE.PL LUB W DNI ROBOCZE POD NUMEREM TELEFONU 22 278 16 16 W GODZINACH OD 9.00 DO 17.00. KLIENT MOŻE KONTAKTOWAĆ SIĘ Z E-SKLEPEM PRZEZ E-MAIL LUB UŻYWAJĄC FORMULARZA KONTAKTOWEGO DOSTĘPNEGO W E-SKLEPIE POD ADRESEM [WWW.LACOSTE.PL/CUSTOMER-SERVICE/CONTACT-US]. 7. ZAMAWIANIE TOWARÓW DOSTĘPNYCH W E-SKLEPIE PRZEZ INTERNET JEST MOŻLIWE PO DOKONANIU REJESTRACJI POPRZEZ WYPEŁNIENIE FORMULARZA REJESTROWEGO DOSTĘPNEGO W E-SKLEPIE (ZAKUPY Z REJESTRACJĄ) LUB POPRZEZ PODANIE NIEZBĘDNYCH DANYCH OSOBOWYCH I ADRESOWYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH SFINALIZOWANIE UMOWY (ZAKUPU BEZ REJESTRACJI). 8. ZAKAZANE JEST ZAMIESZCZANIE NIELEGALNYCH TREŚCI PRZEZ KLIENTA I UŻYWANIE E-SKLEPU LUB ELEKTRONICZNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ DEVANLAY W SPOSÓB SPRZECZNY Z PRAWEM, DOBRYMI PRAKTYKAMI LUB W SPOSÓB NARUSZAJĄCY PRAWA OSÓB TRZECICH. 9. INFORMACJE ZAMIESZCZANE W E-SKLEPIE NIE STANOWIĄ OFERTY DEVANLAY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO, A JEDYNIE ZAPROSZENIE DLA KLIENTÓW DO SKŁADANIA OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY. ARTYKUŁ 3 – ZAKUPY Z REJESTRACJĄ 1. KLIENT MOŻE ZAŁOŻYĆ SWOJE KONTO KLIENTA. W CELU ZAŁOŻENIA TAKIEGO KONTA KLIENTA, KLIENT MUSI DOKONAĆ DARMOWEJ REJESTRACJI. 2. W CELU DOKONANIA REJESTRACJI NIEZBĘDNE JEST PRZECZYTANIE I ZAAKCEPTOWANIE REGULAMINU I WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ E-SKLEP, JAK RÓWNIEŻ WYPEŁNIENIE FORMULARZA REJESTRACYJNEGO DEVANLAY DOSTĘPNEGO W E-SKLEPIE I PRZESŁANIE KOMPLETNEGO FORMULARZA PRZEZ E-MAIL DO DEVANLAY POPRZEZ ZAZNACZENIE ODPOWIEDNIEGO POLA NA FORMULARZU. PODCZAS REJESTRACJI KLIENT USTALA INDYWIDUALNE HASŁO. 3. PO ZŁOŻENIU KOMPLETNEGO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO, NA ADRES E-MAIL KLIENTA PODANY NA FORMULARZU REJESTRACYJNYM, ZOSTANIE WYSŁANY LINK AKTYWACYJNY. PO KLIKNIĘCIU NA LINK AKTYWACYJNY KLIENT BĘDZIE PRZEKIEROWANY NAS STRONĘ LOGOWANIA W E-SKLEPIE. W TYM MOMENCIE ZAWIERANA JEST UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH W ZAKRESIE PROWADZENIA KONTA KLIENTA. OZNACZA TO, ŻE KLIENT OTRZYMA DOSTĘP DO KONTA KLIENTA I PRAWO DO MODYFIKOWANIA DANYCH PODANYCH PODCZAS REJESTRACJI, Z WYŁĄCZENIEM PRAWA DO MODYFIKOWANIA LOGINU. 4. PODCZAS REJESTRACJI KLIENT MOŻE DOBROWOLNIE WYRAZIĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE JEGO DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH ZAZNACZAJĄC ODPOWIEDNIE POLE W FORMULARZU REJESTRACYJNYM. W TYM PRZYPADKU DEVANLAY WSKAŻE CEL GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA, JAK RÓWNIEŻ ZNANYCH LUB PRZEWIDYWANYCH PRZEZ DEVANLAY ODBIORCACH TYCH DANYCH. 5. ZGODA KLIENTA NA PRZETWARZANIE JEGO DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW MARKETINGOWYCH NIE WARUNKUJE MOŻLIWOŚCI ZAWARCIA Z DEVANLAY UMOWY O ŚWIADCZENIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ USŁUGI PROWADZENIA KONTA KLIENTA. ZGODA MOŻE BYĆ ODWOŁANA W KAŻDYM CZASIE POPRZEZ WYPEŁNIENIE ODPOWIEDNIEGO OŚWIADCZENIA PRZEZ KLIENTA. OŚWIADCZENIE MOŻE BYĆ WYSŁANE NA ADRES DEVANLAY, ZA POŚREDNICTWEM E-MAIL. ARTYKUŁ 4 – SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 1. KLIENT MOŻE SKŁADAĆ ZAMÓWIENIA 24 GODZINY NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU, JEDNAKŻE ZAMÓWIENIA SĄ REALIZOWANE W DNI ROBOCZE POMIĘDZY GODZINĄ 10.00 A 14.00. ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE W DNI ROBOCZE DO GODZINY 14.00 SĄ REALIZOWANE TEGO SAMEGO DNIA. ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE W DNI ROBOCZE PO GODZINIE 14.00 ORAZ W DNI INNE NIŻ DNI ROBOCZE BĘDĄ PRZETWARZANE NASTĘPNEGO DNIA ROBOCZEGO. 2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA JEST TRAKTOWANE JAKO KIEROWANIE PRZEZ KLIENTA DO DEVANLAY OFERTY NA ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU OPISANEGO W ZAMÓWIENIU. 3. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA POPRZEZ REJESTRACJĘ (ZAKUPY Z REJESTRACJĄ) OZNACZA, ŻE KLIENT SKŁADA ZAMÓWIENIE PO ZALOGOWANIU SIĘ DO E-SKLEPU, POPRZEZ DODANIE TOWARU DO KOSZYKA I WSKAZANIE METODY PŁATNOŚCI I DOSTAWY ORAZ DANYCH NIEZBĘDNYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT, JEŚLI O JEJ WYSTAWIENIE ZAWNIOSKOWAŁ, JAK RÓWNIEŻ EWENTUALNYCH UWAG DO ZAMÓWIENIA, DOTYCZĄCYCH ADRESU DOSTAWY. PRZEZ DOKONANIEM ZAMÓWIENIA KLIENT JEST INFORMOWANY O ŁĄCZNEJ CENIE ZA WYBRANE TOWARY, DOSTAWIE JAK RÓWNIEŻ O EWENTUALNYCH DODATKOWYCH KOSZTACH, JAKIE KLIENT JEST ZOBOWIĄZANY PONIEŚĆ NA PODSTAWIE UMOWY SPRZEDAŻY. W SYTUACJI DOKONYWANIA ZAKUPÓW Z REJESTRACJĄ KLIENT UZYSKUJE RÓWNIEŻ DOSTĘP DO DODATKOWYCH OPCJI TAKICH JAK: HISTORIA ZAMÓWIEŃ, MOŻLIWOŚĆ SPRAWDZENIA, NA JAKIM ETAPIE JEST OSTATNIE ZŁOŻONE ZAMÓWIENIE, ZAPAMIĘTANIE ADRESÓW WYSYŁEK, MOŻLIWOŚĆ OTRZYMYWANIA AKTUALNYCH INFORMACJI O PRODUKTACH Z E-SKLEPU. 4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA BEZ REJESTRACJI (ZAKUPU BEZ REJESTRACJI) OZNACZA, ŻE KLIENT SKŁADA ZAMÓWIENIE POPRZEZ DODANIE TOWARU DO KOSZYKA I ZAZNACZA OPCJĘ “ZAMÓW” WSKAZUJĄC METODĘ PŁATNOŚCI, DOSTAWY ORAZ INNYCH NIEZBĘDNYCH DANYCH DO ZAWARCIA UMOWY, TAKICH JAK: IMIĘ, DATĘ URODZENIA, PŁEĆ, NUMER TELEFONU, ADRES, E-MAIL, DANE NIEZBĘDNE DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT, JEŚLI ZOSTAŁO ZŁOŻONE TAKIE ŻĄDANIE, JAK RÓWNIEŻ EWENTUALNE UWAGI DO ZAMÓWIENIA, DOTYCZĄCE ADRESU DOSTAWY. W PRZYPADKU DOKONYWANIA ZAKUPÓW BEZ REJESTRACJI, KLIENT JEST OBOWIĄZANY PRZECZYTAĆ I ZAAKCEPTOWAĆ REGULAMIN E-SKLEPU, JAK RÓWNIEŻ WYRAZIĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE JEGO DANYCH OSOBOWYCH. PO DOKONANIU ZAMÓWIENIA, DEVANLAY PRZEŚLE NA WSKAZANY PRZEZ KLIENTA ADRES E-MAIL POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA. 5. PROCES ZAMÓWIENIA KOŃCZY SIĘ ZARÓWNO DLA ZAKUPU Z REJESTRACJĄ JAK I ZAKUPU BEZ REJESTRACJI Z CHWILĄ ZAZNACZENIA OPCJI „POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE I ZAPŁAĆ”. TA CZYNNOŚĆ POTWIERDZA ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA. 6. NASTĘPNIE KLIENT NA ADRES E-MAIL PODANY UPRZEDNIO W FORMULARZU REJESTRACYJNYM W E-SKLEPIE (ZAKUPY Z REJESTRACJĄ) ALBO PODCZAS SKŁADANIA ZAMÓWIENIA (ZAKUPY BEZ REJESTRACJI) OTRZYMA NA SWÓJ ADRES E-MAIL POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI, WRAZ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU, A W NASTĘPNEJ KOLEJNOŚCI ZINDYWIDUALIZOWANY NUMER ZAMÓWIENIA, KTÓREGO PODANIE UMOŻLIWIA M.IN. USTALENIE STANU REALIZACJI ZAMÓWIENIA. INFORMACJA O PRZYJĘCIU ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI STANOWI OŚWIADCZENIE DEVANLAY O PRZYJĘCIU OFERTY, O KTÓREJ MOWA W ARTYKULE 4 UST. 3 I 4 POWYŻEJ I Z CHWILĄ JEGO OTRZYMANIA PRZEZ KLIENTA ZOSTAJE ZAWARTA UMOWA SPRZEDAŻY. 7. DYSPOZYCJĘ PŁATNOŚCI NALEŻY ZREALIZOWAĆ BEZPOŚREDNIO PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA. W PRZYPADKU NIEOTRZYMANIA PŁATNOŚCI NA RACHUNEK DEVALNAY LUB PODMIOTÓW POŚREDNICZĄCYCH W TRANSAKCJI (SERWIS TPAY), ZAMÓWIENIE NIE JEST UZNAWANE ZA PRAWIDŁOWO ZŁOŻONE, UMOWA NIE ZOSTANIE ZAWARTA, A ZAMÓWIENIE NIE ZOSTANIE ZREALIZOWANE. W TAKIEJ SYTUACJI MOŻNA POWTÓRNIE ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE. 8. PO KLIKNIĘCIU PRZYCISKU „POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE I ZAPŁAĆ”, ORAZ PO DOKONANIU PŁATNOŚCI POPRZEZ SERWIS TPAY, KLIENT JEST PRZEKIEROWYWANY DO STRONY, Z KTÓREJ MOŻE KONTYNUOWAĆ ZAKUPY LUB PRZEJŚĆ DO PODSUMOWANIA ZAMÓWIENIA. 9. ZARÓWNO W PRZYPADKU ZAKUPÓW Z REJESTRACJĄ JAK I ZAKUPÓW BEZ REJESTRACJI, PO ZAWARCIU UMOWY SPRZEDAŻY, DEVANLAY POTWIERDZA KLIENTOWI JEJ WARUNKI, WYSYŁAJĄC JE NA ADRES E-MAIL KLIENTA WSKAZANY PRZEZ KLIENTA PODCZAS REJESTRACJI (ZAKUPY Z REJESTRACJĄ) LUB SKŁADANIA ZAMÓWIENIA (ZAKUPY BEZ REJESTRACJI). 10. NA KAŻDYM ETAPIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, DO CZASU DOKONANIA PŁATNOŚCI, MOŻNA ANULOWAĆ ZAMÓWIENIE ZAPRZESTAJĄC PRZECHODZENIA KOLEJNYCH KROKÓW I WYCHODZĄC Z PODSTRONY SŁUŻĄCEJ DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ. ZAMÓWIENIE, KTÓREGO PROCES SKŁADANIA NIE ZOSTANIE DOPROWADZONY PRZEZ KLIENTA DO KOŃCA NIE ZOSTANIE ZREALIZOWANE. ARTYKUŁ 5 – PŁATNOŚCI 1. CENY TOWARÓW DOSTĘPNYCH W E-SKLEPIE SĄ PODANE W PLN I ZAWIERAJĄ PODATEK VAT. CENY NIE ZAWIERAJĄ INFORMACJI O DODATKOWYCH KOSZTACH (NP. KOSZTACH DOSTAWY I INNYCH), KTÓRE MAJĄ BYĆ PONIESIONE PRZEZ KLIENTA W ZWIĄZKU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY. PODCZAS WYBORU METODY DOSTAWY DO CZASU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA KLIENT BĘDZIE POINFORMOWANY O DODATKOWYCH KOSZTACH, Z ZASTRZEŻENIEM ARTYKUŁU 6 UST. 14. CENA KAŻDEGO TOWARU JEST WIĄŻĄCA W CHWILI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA. 2. CENY PODANE W EUR SĄ PRZELICZANE NA PLN ZGODNIE Z KURSEM NBP OGŁOSZONYM NA DZIEŃ TRANSAKCJI. 3. FORMA PŁATNOŚCI KLIENTA ZA ZAMÓWIONE TOWARY JEST PRZELEW BANKOWY POPRZEZ ZEWNĘTRZNY SYSTEM PŁATNOŚCI TPAY OBSŁUGIWANY PRZEZ KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI SA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (61-808) UL. ŚW. MARCINA 73/6 (W TYM PRZYPADKU REALIZACJA ZAMÓWIENIA ROZPOCZĘTA ZOSTANIE PO PRZESŁANIU KLIENTOWI PRZEZ DEVANLAY POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA ORAZ PO OTRZYMANIU PRZEZ DEVANLAY INFORMACJI Z SYSTEMU TPAY O DOKONANIU PŁATNOŚCI PRZEZ KLIENTA). 4. DEVANLAY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY CEN TOWARÓW, DO WPROWADZANIA I ANULOWANIA PROMOCJI, DO WPROWADZANIA NOWYCH TOWARÓW JAK RÓWNIEŻ DO DOKONYWANIA ZMIAN W ZAKRESIE ASORTYMENTU TOWARÓW. WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA DOKONANE PRZED DATĄ WPROWADZENIA WSKAZANYCH WYŻEJ ZMIAN BĘDĄ REALIZOWANE NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH. 5. PROMOCJE W E-SKLEPIE NIE ŁĄCZĄ SIĘ, CHYBA, ŻE PRZEPISY PROMOCJI STANOWIĄ INACZEJ. ARTYKUŁ 6 – DATY REALIZACJI I DOSTAWY 1. ZAMÓWIENIA SĄ REALIZOWANE POD WARUNKIEM OTRZYMANIA PŁATNOŚCI PRZEZ E-SKLEP. 2. TOWARY MOGĄ BYĆ DOSTARCZANE TYLKO NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 3. TOWARY SPRZEDAWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM SĄ TOWARAMI DOSTĘPNYMI. 4. W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH NP. W PRZYPADKU RÓWNOCZESNEGO ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA NA TEN SAM TOWAR PRZEZ WIELU KLIENTÓW, MOŻE ZDARZYĆ SIĘ, ŻE TOWAR NIE BĘDZIE DOSTĘPNY. W TAKIEJ SYTUACJI KLIENT ZOSTANIE POINFORMOWANY O BRAKU MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA ZAMÓWIENIA. 5. W PRZYPADKU BRAKU DANEGO TOWARU W MAGAZYNIE LUB NIEMOŻNOŚCI ZREALIZOWANIA ZAMÓWIENIA Z INNEGO POWODU, KLIENT ZOSTANIE POINFORMOWANY NA ADRES E-MAIL LUB TELEFONICZNIE O PROBLEMACH Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA I MOŻLIWYCH ROZWIĄZANIACH. 6. TOWARY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM UMOWY SPRZEDAŻY POWINNY BYĆ DOSTARCZONE BEZ WAD. 7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA ROZPOCZYNA SIĘ PO WPŁYWIE 100% NALEŻNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE NA KONTO DEVANLAY LUB PODMIOTÓW POŚREDNICZĄCYCH (TPAY), OD TEGO TEŻ MOMENTU NALEŻY LICZYĆ TERMIN, W CIĄGU KTÓREGO TOWAR ZOSTANIE PRZEKAZANY DOSTAWCY. 8. PODCZAS SKŁADANIA ZAMÓWIENIA KLIENT POINFORMOWANY ZOSTANIE O DNIACH ROBOCZYCH POTRZEBNYCH DO REALIZACJI DOSTAWY I ZREALIZOWANIA ZAMÓWIENIA. 9. DOSTAWA TOWARU NASTĘPUJE W CIĄGU 2-4 DNI ROBOCZYCH. 10. DEVANLAY JEST ZOBOWIĄZANY DOSTARCZYĆ ZA POŚREDNICTWEM DOSTAWCY TOWARY ZAMÓWIONE PRZEZ KLIENTA, NA ADRES WSKAZANY W FORMULARZU REJESTRACYJNYM (ZAKUPY Z REJESTRACJĄ) ALBO PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA (ZAKUPY BEZ REJESTRACJI). 11. W DNIU WYSYŁKI TOWARÓW, KLIENT ZOSTANIE O TYM POINFORMOWANY PRZEZ E-MAIL. 12. KLIENT OBOWIĄZANY JEST ZBADAĆ DOSTARCZONE TOWARY W ODPOWIEDNIM CZASIE I W SPOSÓB PRZYJĘTY PRZY PRZESYŁKACH TEGO RODZAJU W OBECNOŚCI PRACOWNIKA DOSTAWCY. W PRZYPADKU STWIERDZENIA UBYTKU LUB USZKODZENIA PRZESYŁKI, KLIENT JEST UPRAWNIONY BY ŻĄDAĆ OD PRACOWNIKA DOSTAWCY SPISANIA WŁAŚCIWEGO PROTOKOŁU. 13. DEVANLAY DOŁĄCZY DO KAŻDEJ PRZESYŁKI PARAGON, JAKO DOWÓD ZAPŁATY. NA ŻĄDANIE KLIENTA I PO PRZEKAZANIU NIEZBĘDNYCH DANYCH DEVANLAY WYSTAWI FAKTURĘ VAT I ZAŁĄCZY JĄ DO PRZESYŁKI. DEVANLAY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PODANIE BŁĘDNYCH DANYCH KLIENTA. 14. KOSZT DOSTAWY TOWARU PONOSI KLIENT, JEŚLI WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZA 400 PLN I JEST ON DOLICZANY DO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA KLIENTA. KOSZT TEN JEST WSKAZYWANY KLIENTOWI PRZED ZŁOŻENIEM PRZEZ NIEGO ZAMÓWIENIA. ARTYKUŁ 7 - RĘKOJMIA 1. TOWARY SĄ WOLNE OD WAD FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, PRZY CZYM DEVANLAY JEST ODPOWIEDZIALNY WZGLĘDEM KLIENTA, JEŚLI TOWAR MA WADĘ (RĘKOJMIA). 2. W PRZYPADKU, GDY TOWAR MA WADĘ, KLIENT JEST UPRAWNIONY: A) ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE OBNIŻENIA CENY ALBO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY, CHYBA ŻE DEVANLAY NIEZWŁOCZNIE I BEZ NADMIERNYCH NIEDOGODNOŚCI DLA KLIENTA WYMIENI TOWAR WADLIWY NA WOLNY OD WAD ALBO WADĘ USUNIE. OGRANICZENIE TO NIE MA ZASTOSOWANIA, JEŻELI TOWAR BYŁ JUŻ WYMIENIONY LUB NAPRAWIANY PRZEZ DEVANLAY ALBO DEVANLAY NIE UCZYNIŁ ZADOŚĆ OBOWIĄZKOWI WYMIANY TOWARU NA WOLNY OD WAD LUB USUNIĘCIA WAD. KLIENT MOŻE ZAMIAST ZAPROPONOWANEGO PRZEZ DEVANLAY USUNIĘCIA WADY, ŻĄDAĆ WYMIANY TOWARU NA WOLNY OD WAD ALBO ZAMIAST WYMIANY TOWARU ŻĄDAĆ USUNIĘCIA WADY, CHYBA ŻE DOPROWADZENIE RZECZY DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ W SPOSÓB WYBRANY PRZEZ KLIENTA JEST NIEMOŻLIWE ALBO WYMAGAŁOBY NADMIERNYCH KOSZTÓW W PORÓWNANIU ZE SPOSOBEM PROPONOWANYM PRZEZ DEVANLAY. PRZY OCENIE NADMIERNOŚCI KOSZTÓW UWZGLĘDNIA SIĘ WARTOŚĆ TOWARU WOLNEGO OD WAD, RODZAJ I ZNACZENIE STWIERDZONEJ WADY, A TAKŻE BIERZE SIĘ POD UWAGĘ NIEDOGODNOŚCI, NA JAKIE NARAŻAŁBY KLIENTA INNY SPOSÓB ZASPOKOJENIA. B) ŻĄDAĆ WYMIANY TOWARU WADLIWEGO NA WOLNY OD WAD ALBO USUNIĘCIA WADY. DEVANLAY JEST OBOWIĄZANY WYMIENIĆ TOWAR WADLIWY NA WOLNY OD WAD LUB USUNĄĆ WADĘ W ROZSĄDNYM CZASIE BEZ NADMIERNYCH NIEDOGODNOŚCI DLA KLIENTA. DEVANLAY MOŻE ODMÓWIĆ ZADOŚĆUCZYNIENIA ŻĄDANIU KLIENTA, JEŻELI DOPROWADZENIE DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPRZEDAŻY TOWARU WADLIWEGO W SPOSÓB WYBRANY PRZEZ KLIENTA JEST NIEMOŻLIWE LUB W PORÓWNANIU Z DRUGIM MOŻLIWYM SPOSOBEM DOPROWADZENIA DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPRZEDAŻY WYMAGAŁOBY NADMIERNYCH KOSZTÓW. KOSZTY NAPRAWY LUB WYMIANY PONOSI DEVANLAY. 3. KLIENT, KTÓRY WYKONUJE UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI, JEST OBOWIĄZANY DOSTARCZYĆ TOWAR WADLIWY NA ADRES DEVANLAY. W WYPADKU KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM KOSZT DOSTARCZENIA POKRYWA DEVANLAY. 4. DEVANLAY ODPOWIADA Z TYTUŁU RĘKOJMI, JEŻELI WADA FIZYCZNA ZOSTANIE STWIERDZONA PRZED UPŁYWEM DWÓCH LAT OD WYDANIA TOWARU KLIENTOWI. ROSZCZENIE O USUNIĘCIE WADY LUB WYMIANĘ TOWARU NA WOLNY OD WAD PRZEDAWNIA SIĘ Z UPŁYWEM ROKU, LECZ TERMIN TEN NIE MOŻE ZAKOŃCZYĆ SIĘ PRZED UPŁYWEM TERMINU OKREŚLONEGO W ZDANIU PIERWSZYM. W TYM TERMINIE KLIENT MOŻE ODSTĄPIĆ OD UMOWY SPRZEDAŻY LUB ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O OBNIŻENIU CENY Z POWODU WADY TOWARU. JEŻELI KLIENT ŻĄDAŁ WYMIANY TOWARU NA WOLNY OD WAD LUB USUNIĘCIA WADY, TERMIN DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY LUB ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O OBNIŻENIU CENY ROZPOCZYNA SIĘ Z CHWILĄ BEZSKUTECZNEGO UPŁYWU TERMINU DO WYMIANY TOWARU LUB USUNIĘCIA WADY. ARTUKUŁ 8 – REKLAMACJE 1. WSZELKIE REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW, JAK RÓWNIEŻ PRZEBIEGU REALIZACJI ZAMÓWIENIA KLIENTA A TAKŻE WSZELKIE PROBLEMY Z ODBIOREM PRZESYŁKI ZWROTNEJ NALEŻY SKŁADAĆ E-MAILEM NA ADRES RETURNS@LACOSTE.PL DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (E-MAIL). 2. W PRZYPADKU REKLAMACJI DROGĄ POCZTOWĄ, NALEŻY WSKAZAĆ PRZYCZYNY REKLAMACJI, OPIS PROBLEMU ORAZ INFORMACJE NIEZBĘDNE DO ZIDENTYFIKOWANIA ZAMÓWIENIA. DO ZŁOŻENIA REKLAMACJI MOŻE ZOSTAĆ WYKORZYSTANY FORMULARZ „REKLAMACJA” ((LINK: HTTP://WWW.LACOSTE.PL/REKLAMACJA), KTÓRY MOŻNA WYPEŁNIĆ ONLINE LUB WYDRUKOWAĆ A NASTĘPNIE ODESŁAĆ NA ADRES: E-SKLEP DEVANLAY POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (00-120 WARSZAWA), UL. ZŁOTA 59. 3. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA REKLAMACJI, KLIENT POWINIEN ODESŁAĆ WADLIWY TOWAR DO DEVANLAY. 4. DEVANLAY UMOŻLIWIA KLIENTOM SKŁADAJĄCYM REKLAMACJĘ, ODESŁANIE WADLIWEGO TOWARU ZA POŚREDNICTWEM DOSTAWCY. W TYM CELU WYMAGANE JEST WYPEŁNIENIE PRZEZ KLIENTA ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA REKLAMACJI (DOSTĘPNEGO W KONTO KLIENTA) ORAZ WYSŁANIE ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO (LINK: HTTP://WWW.LACOSTE.PL/CUSTOMER-SERVICE/CONTACT-US) INFORMACJI O WYPEŁNIENIU FORMULARZA REKLAMACJI WRAZ Z DANYMI ADRESOWYMI, SKĄD KURIER POWINIEN ODEBRAĆ PRZESYŁKĘ Z REKLAMOWANYMI TOWARAMI. 5. DEVANLAY JEST ZOBOWIĄZANY POINFORMOWAĆ KLIENTA O SWOJEJ OPINII W ZAKRESIE REKLAMACJI TOWARU LUB WYKONANIA UMOWY SPRZEDAŻY W CIĄGU 14 DNI OD DATY OTRZYMANIA REKLAMACJI KLIENTA. 6. REKLAMACJA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ ZGŁOSZONA PRZEZ KLIENTA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z NIEODPŁATNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ DEVANLAY. KLIENT MOŻE PRZESŁAĆ REKLAMACJĘ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA ADRES RETURNS@LACOSTE.PL . REKLAMACJA POWINNA ZAWIERAĆ OPIS PROBLEMU. ODPOWIEDŹ DEVANLAY NA REKLAMACJĘ POWINNA BYĆ SPORZĄDZONA NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ W CIĄGU 14 DNI. ARTYKUŁ 9 – PRAWO DO ODSTĄPIENIA 1. KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM MA PRAWO, BEZ PODAWANIA PRZYCZYNY, DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY W TERMINIE 14 DNI OD DATY, W KTÓREJ WSZEDŁ ON W FIZYCZNE POSIADANIE TOWARÓW LUB OSOBA TRZECIA, INNA NIŻ KURIER I WSKAZANA PRZEZ NIEGO, WESZŁA W FIZYCZNE POSIADANIE TOWARU. 2. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY OZNACZA, ŻE UMOWA SPRZEDAŻY UWAŻANA JEST JAKBY NIGDY NIE ZOSTAŁA ZAWARTA. 3. JEŚLI KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM ZŁOŻY OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZED AKCEPTACJĄ PRZEZ DEVANLAY OFERTY KLIENTA, OFERTA PRZESTAJE WIĄZAĆ. 4. ABY SKORZYSTAĆ Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, KLIENT MUSI POINFORMOWAĆ DEVANLAY O SWOJEJ DECYZJI O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY W DRODZE JEDNOZNACZNEGO OŚWIADCZENIA (NA PRZYKŁAD PISMO WYSŁANE POCZTĄ LUB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ). 5. KLIENT MOŻE SKORZYSTAĆ Z WZORU FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, KTÓRY MOŻE WYDRUKOWAĆ I WYPEŁNIĆ. JEDNAK NIE JEST TO OBOWIĄZKOWE. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAŁĄCZONY JEST DO KAŻDEJ PRZESYŁKI, LUB NA ŻYCZENIE MOŻE UDOSTĘPNIĆ GO PRACOWNIK SKLEPU INTERNETOWEGO LACOSTE.PL. 6. KLIENT MOŻE RÓWNIEŻ WYPEŁNIĆ ONLINE I PRZESŁAĆ FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY, DOSTĘPNY PRZY KAŻDYM ZAMÓWIENIU W KONCIE KLIENTA. JEŻELI KLIENT SKORZYSTA Z TEJ MOŻLIWOŚCI, KLIENTOWI ZOSTANIE NIEZWŁOCZNIE PRZESŁANE POTWIERDZENIE OTRZYMANIA INFORMACJI O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ. KLIENT MOŻE TAKŻE PRZESŁAĆ JAKIEKOLWIEK INNE JEDNOZNACZNE OŚWIADCZENIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 7. ABY ZACHOWAĆ TERMIN DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, WYSTARCZY, ABY KLIENT WYSŁAŁ INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ WYKONANIA PRZYSŁUGUJĄCEGO KLIENTOWI PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZED UPŁYWEM TERMINU DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY. 8. W PRZYPADKU ZWROTU TOWARÓW ZA POŚREDNICTWEM DOSTAWCY, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DEVANLAY, KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA INTERNETOWEGO LUB TELEFONICZNIE POD NUMEREM (22 278 16 16), ABY UMÓWIĆ SIĘ NA ODBIÓR TOWARU OD KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM. TOWAR POWINIEN BYĆ ODESŁANY W TYM SAMYM OPAKOWANIU, W JAKIM ZOSTAŁ OTRZYMANY. 9. JEŻELI KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM NIE SKORZYSTA Z BEZPŁATNEJ OPCJI ZWROTU TOWARU, MUSI SAM PONIEŚĆ KOSZTY PRZESYŁKI ORAZ PONOSI KOSZTY I RYZYKO ZWROTU TOWARÓW. 10. DEVANLAY MA OBOWIĄZEK NIEZWŁOCZNIE, JEDNAK NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CIĄGU 14 DNI OD DATY OTRZYMANIA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY ZWRÓCIĆ KLIENTOWI BĘDĄCEMU KONSUMENTEM WSZELKIE PŁATNOŚCI DOKONANE PRZEZ NIEGO, W TYM KOSZTY DOSTAWY TOWARU DO NIEGO Z ZASTRZEŻENIEM UST. 9 POWYŻEJ. DEVANLAY MOŻE WSTRZYMAĆ ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM DO CZASU OTRZYMANIA ZWROTU TOWARU LUB DORĘCZENIA PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM DOWODU WYSŁANIA TOWARU, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRE ZDARZENIE NASTĄPI WCZEŚNIEJ. 11. KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM POWINIEN ZWRÓCIĆ TOWARY DO DEVANLAY NIEZWŁOCZNIE, JEDNAK NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CIĄGU 14 DNI OD DATY ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY. DO ZACHOWANIA TERMINU WYSTARCZY WYSŁAĆ TOWAR NA ADRES DEVANLAY PRZED UPŁYWEM TEGO TERMINU. 12. KLIENT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI TOWARU BĘDĄCE WYNIKIEM KORZYSTANIA Z NIEGO W SPOSÓB WYKRACZAJĄCY POZA SPOSÓB KONIECZNY DO STWIERDZENIA CHARAKTERU, CECH I FUNKCJONOWANIA TOWARU. 13. DEVANLAY DOKONA ZWROTU PŁATNOŚCI KORZYSTAJĄC Z TEJ SAMEJ METODY, JAKIEJ UŻYŁ KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM W PIERWOTNEJ TRANSAKCJI CHYBA, ŻE WYRAŹNIE ZGODZIŁ SIĘ ON NA INNY SPOSÓB ZWROTU, KTÓRY NIE WIĄŻE SIĘ Z ŻADNYMI KOSZTAMI DLA NIEGO. W ŻADNYM RAZIE NIE PONIESIE ON ŻADNYCH KOSZTÓW ZWROTU PIENIĘDZY, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE DEVANLAY NIE BĘDZIE W TAKIM PRZYPADKU ZOBOWIĄZANY DO POKRYCIA OPŁAT BANKOWYCH UISZCZONYCH PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM PRZY DOKONYWANIU POCZĄTKOWEJ PŁATNOŚCI. DODATKOWO, JEŻELI RACHUNEK BANKOWY KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM JEST PROWADZONY W OKREŚLONEJ WALUCIE, A PŁATNOŚĆ I ZWROT SĄ DOKONYWANE W INNEJ WALUCIE, DEVANLAY NIE ODPOWIADA ZA ŻADNE STRATY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z OPERACJĄ PRZEWALUTOWANIA WYKONYWANĄ PRZEZ BANK KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM W ODNIESIENIU DO ZWRACANEJ KWOTY. 14. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY NIE PRZYSŁUGUJE KLIENTOWI BĘDĄCEMU KONSUMENTEM W ODNIESIENIU DO UMÓW, W KTÓRYCH TOWAREM JEST RZECZ DOSTARCZANA W ZAPIECZĘTOWANYM OPAKOWANIU, KTÓREJ PO OTWARCIU OPAKOWANIA NIE MOŻNA ZWRÓCIĆ ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ ZDROWIA LUB ZE WZGLĘDÓW HIGIENICZNYCH, JEŻELI OPAKOWANIE ZOSTAŁO OTWARTE PO DOSTAWIE. ARTYKUŁ 10 – BEZPŁATNE USŁUGI ELEKTRONICZNE 1. DEVANLAY ŚWIADCZY 24 GODZINY DZIENNIE, 7 DNI W TYGODNIU NASTĘPUJĄCE BEZPŁATNE USŁUGI ELEKTRONICZNE: A. NEWSLETTER; B. KONTO KLIENTA; C. FORMULARZ KONTAKTOWY. 2. DEVANLAY ZASTRZEGA PRAWO DO WYBORU I ZMIANY FORMY, RODZAJU, SPOSOBU I CZASU DOSTĘPU DO WYBRANYCH USŁUG. KLIENT BĘDZIE POINFORMOWANY W SPOSÓB WŁAŚCIWY DLA ZMIANY REGULAMINU. 3. DZIĘKI USŁUDZE NEWSLETTER KLIENT BĘDZIE OTRZYMYWAĆ ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI E-MAIL INFORMACJE O NOWYCH USŁUGACH LUB PRODUKTACH OFERTOWANYCH PRZEZ DEVANLAY. NEWSLETTER BĘDZIE WYSYŁANY PRZEZ DEVANLAY DO TYCH KLIENTÓW, KTÓRZY POSIADAJĄ SUBSKRYPCJĘ. 4. ABY AKTYWOWAĆ USŁUGĘ NEWSLETTER PODCZAS REJESTRACJI KLIENT ZAZNACZA ODPOWIEDNIE POLE W FORMULARZU REJESTRACYJNYM W CELU SUBSKRYPCJI USŁUGI NEWSLETTER. USŁUGA NEWSLETTER MOŻE ZOSTAĆ RÓWNIEŻ URUCHOMIONA, JEŚLI KLIENT WPISZE SWÓJ ADRES E-MAIL WYKORZYSTUJĄC FORMULARZ APLIKACYJNY DOSTĘPNY NA STRONIE E-SKLEPU (LINK HTTP://LACOSTE.PL/EMAIL-SIGN-UP). PO WYSŁANIU WYPEŁNIONEGO FORMULARZA APLIKACYJNEGO, KLIENT OTRZYMA OD DEVANLAY POTWIERDZENIE W FORMIE WIADOMOŚCI E-MAIL NA ADRES PODANY W FORMULARZU. Z TĄ CHWILĄ UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI NEWSLETTER DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST ZAWARTA. 5. KLIENT MOŻE W KAŻDYM CZASIE ZREZYGNOWAĆ Z USŁUGI NEWSLETTER. W CELU WYREJESTROWANIA SIĘ, KLIENT WEDLE WŁASNEGO WYBORU MOŻE KLIKNĄĆ NA LINK ZAMIESZCZONY W E-MAILU WYSŁANYM W RAMACH USŁUGI NEWSLETTER LUB ZA POŚREDNICTWEM AKTYWACJI ODPOWIEDNIEGO POLA W KONCIE KLIENTA. 6. NEWSLETTER ZAWIERA W SZCZEGÓLNOŚCI: INFORMACJĘ O NADAWCY, WYPEŁNIONE POLE “TEMAT” OKREŚLAJĄCE TREŚĆ PRZESYŁKI ORAZ INFORMACJĘ O MOŻLIWOŚCI I SPOSOBIE REZYGNACJI Z NIEODPŁATNEJ USŁUGI NEWSLETTER. 7. USŁUGA KONTO KLIENTA POZWALA KLIENTOWI NA DOSTĘP DO SPECJALNEGO PANELU W E-SKLEPIE UMOŻLIWIAJĄCEGO KLIENTOWI MODYFIKACJĘ DANYCH UPRZEDNIO PODANYCH PODCZAS REJESTRACJI, SPRAWDZANIA HISTORII ZAMÓWIEŃ JAK RÓWNIEŻ ŚLEDZENIA STATUSU ZAMÓWIENIA. USŁUGA KONTO KLIENTA JEST DOSTĘPNA PO UPRZEDNIEJ REJESTRACJI NA WARUNKACH OPISANYCH W REGULAMINIE. 8. PO DOKONANIU REJESTRACJI, KLIENT MOŻE SKIEROWAĆ DO DEVANLAY PROŚBĘ O USUNIĘCIE KONTA KLIENTA. USŁUGA KONTO KLIENTA BĘDZIE SKASOWANA NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CIĄGU 14 DNI OD DNIA ZŁOŻENIA TAKIEGO ŻĄDANIA. 9. USŁUGA FORMULARZ KONTAKTOWY DAJE KLIENTOWI MOŻLIWOŚĆ WYSYŁANIA WIADOMOŚCI DO DEVANLAY PRZEZ FORMULARZ DOSTĘPNY NA STRONIE E-SKLEPU. 10. KLIENT MA PRAWO DO WYPISANIA SIĘ W KAŻDYM CZASIE Z USŁUGI FORMULARZ KONTAKTOWY POPRZEZ PRZESŁANIE WIADOMOŚCI DO DEVANLAY. 11. W PRZYPADKU DZIAŁANIA PRZEZ KLIENTA NA SZKODĘ DEVANLAY LUB INNYCH KLIENTÓW, NARUSZENIA PRZEZ KLIENTA PRZEPISÓW PRAWA LUB POSTANOWIEŃ REGULAMINU, DEVANLAY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZABLOKOWANIA DOSTĘPU DO KONTA KLIENTA I INNYCH NIEODPŁATNYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH OPISANYCH POWYŻEJ. ZABLOKOWANIE DOSTĘPU DO KONTA KLIENTA I INNYCH NIEODPŁATNYCH USŁUG Z PRZYCZYN WYMIENIONYCH WYŻEJ TRWA PRZEZ OKRES NIEZBĘDNY DO ROZWIĄZANIA KWESTII STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ ZABLOKOWANIA DOSTĘPU. DEVANLAY ZAWIADAMIA KLIENTA O ZABLOKOWANIU DOSTĘPU DO KONTA KLIENTA I NIEODPŁATNYCH USŁUG PRZEZ E-MAIL PODANY PRZEZ KLIENTA W FORMULARZU REJESTRACYJNYM. ARTYKUŁ 11 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA 1. TREŚCI ZAMIESZCZONE PRZEZ KLIENTA NIE WYRAŻAJĄ POGLĄDÓW DEVANLAY I NIE MOGĄ BYĆ UTOŻSAMIANE Z JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ. PODCZAS ZAMIESZCZANIA TREŚCI DEVANLAY POWINIEN BYĆ ROZUMIANY JEDYNIE JAKO PODMIOT ZAPEWNIAJĄCY ODPOWIEDNIE ZASOBY TELEINFORMATYCZNE. DEVANLAY NIE POWINIEN BYĆ UTOŻSAMIANY Z DOSTAWCĄ TREŚCI. 2. KLIENT OŚWIADCZA, ŻE: A. JEST UPRAWNIONY DO KORZYSTANIA Z PRAW AUTORSKICH, PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I/LUB ZWIĄZANYCH Z NIMI PRAW DO – ODPOWIEDNIO - UTWORÓW, PRZEDMIOTÓW PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ (NP. ZNAKI TOWAROWE) I/LUB PRZEDMIOTÓW PRAW POKREWNYCH, KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ NA TREŚCI KLIENTA; B. DANE OSOBOWE, WIZERUNEK ORAZ INFORMACJA DOTYCZĄCA OSÓB TRZECICH ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE W ZAKRESIE USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 10 W SPOSÓB LEGALNY, DOBROWOLNY ORAZ ZA ZGODĄ OSÓB, KTÓRYCH ONE DOTYCZĄ; C. ZGADZA SIĘ NA DOSTĘP DO UDOSTĘPNIONYCH TREŚCI PRZEZ INNEGO KLIENTA I DEVANLAY, JAK RÓWNIEŻ UPOWAŻNIA DEVANLAY DO KORZYSTANIA Z NICH BEZPŁATNIE ZGODNIE Z NINIEJSZYM REGULAMINEM; D. WYRAŻA ZGODĘ NA DOKONYWANIE OPRACOWAŃ UTWORÓW W ROZUMIENIU USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. 3. W ODNIESIENIU DO USŁUG ELEKTRONICZNYCH OPISANYCH W ARTYKULE 10, KLIENT NIE JEST UPOWAŻNIONY DO PUBLIKOWANIA: A. DANYCH OSOBOWYCH OSÓB TRZECICH I DO PRZEKAZYWANIA ZDJĘĆ OSÓB TRZECICH BEZ UZYSKANIA W SPOSÓB LEGALNY ICH UPRZEDNIEJ ZGODY B. REKLAM I/LUB PROMOCYJNYCH TREŚCI. 4. DEVANLAY NIE KONTROLUJE TREŚCI ZAMIESZCZANYCH NA BIEŻĄCO. 5. W PRZYPADKU GDY KLIENT, INNA OSOBA LUB PODMIOT UZNA, ŻE OPUBLIKOWANA W E-SKLEPIE TREŚĆ NARUSZA ICH PRAWA, PRAWA OSOBISTE, DOBRE PRAKTYKI, UCZUCIA, MORALNOŚĆ, PRZEKONANIA, ZASADY UCZCIWEJ KONKURENCJI, KNOW-HOW, TAJEMNICĘ CHRONIONĄ PRAWEM LUB ZOBOWIĄZANIA, POWINIEN ZAWIADOMIĆ DEVANLAY O DOMNIEMANYM NARUSZENIU. PO OTRZYMANIU ZAWIADOMIENIA DEVANLAY PODEJMIE DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO WYKREŚLENIA NARUSZAJĄCEJ PRAWA TREŚCI ZE STRONY E-SKLEPU. 6. DEVANLAY BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA UDOSTĘPNIANĄ PRZEZ KLIENTA TREŚĆ TYLKO POD WARUNKIEM, ŻE ZOSTAŁ POWIADOMIONY O POTENCJALNYM ZŁAMANIU PRAW, O CZYM MOWA POWYŻEJ. 7. W CZASIE KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 10 KLIENT NIE MOŻE UDOSTĘPNIAĆ TREŚCI, KTÓRE W SZCZEGÓLNOŚCI MOGŁYBY: A. POSIADAĆ CHARAKTER OBRAŹLIWY BĄDŹ STANOWIĆ GROŹBĘ SKIEROWANĄ DO INNYCH OSÓB, ZAWIERAŁYBY SŁOWNICTWO NARUSZAJĄCE DOBRE OBYCZAJE (NP. POPRZEZ UŻYCIE WULGARYZMÓW LUB OKREŚLEŃ POWSZECHNIE UZNAWANYCH ZA OBRAŹLIWE); B. NARUSZAĆ JAKIEKOLWIEK PRAWA OSÓB TRZECICH, W TYM PRAWA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRAW AUTORSKICH I PRAW POKREWNYCH, OCHRONĄ PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ, TAJEMNICĄ PRZEDSIĘBIORSTWA LUB MAJĄCE ZWIĄZEK ZE ZOBOWIĄZANIAMI O ZACHOWANIU POUFNOŚCI; C. ZOSTAĆ ZAMIESZCZONE W ZŁEJ WIERZE;/ D. POZOSTAWAĆ W SPRZECZNOŚCI Z INTERESEM DEVANLAY; E. NARUSZAĆ W INNY SPOSÓB POSTANOWIENIA REGULAMINU, DOBRE OBYCZAJE, PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NORMY SPOŁECZNE LUB OBYCZAJOWE. 8. W PRZYPADKU OTRZYMANIA PRZEZ DEVANLAY POWIADOMIENIA O TYM, ŻE TREŚĆ NARUSZA, PRAWA OSOBISTE, DOBRE PRAKTYKI, UCZUCIA, MORALNOŚĆ, PRZEKONANIA, ZASADY UCZCIWEJ KONKURENCJI, KNOW-HOW, TAJEMNICĘ CHRONIONĄ PRAWEM LUB ZOBOWIĄZANIA, DEVANLAY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO MODYFIKOWANIA LUB USUWANIA TREŚCI ZAMIESZCZANYCH PRZEZ KLIENTÓW W RAMACH KORZYSTANIA PRZEZ NICH Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH OPISANYCH W ARTYKULE 10. 9. KLIENT UPOWAŻNIA DEVANLAY DO NIEODPŁATNEGO KORZYSTANIA Z TREŚCI ZAMIESZCZANYCH PRZEZ KLIENTA NA STRONIE E-SKLEPU. ARTYKUŁ 12 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. DEVANLAY PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY SPRZEDAŻY LUB UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 10, JEDNAKŻE W PRZYPADKU UMÓW ZAWIERANYCH Z KLIENTAMI BĘDĄCYMI PRZEDSIĘBIORCAMI, TJ. OSOBAMI FIZYCZNYMI, OSOBAMI PRAWNYMI LUB JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI NIEBĘDĄCYMI OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ, PROWADZĄCE WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ, DEVANLAY PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ TYLKO W PRZYPADKU UMYŚLNEGO WYRZĄDZENIA SZKODY I W GRANICACH RZECZYWIŚCIE PONIESIONYCH STRAT PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ. 2. TREŚĆ REGULAMINU MOŻE ZOSTAĆ UTRWALONA POPRZEZ WYDRUKOWANIE, ZAPISANIE NA NOŚNIKU LUB POBRANIE W KAŻDEJ CHWILI ZE STRONY E-SKLEPU. 3. W PRZYPADKU POWSTANIA SPORU W ZWIĄZKU Z ZAWARTĄ UMOWĄ SPRZEDAŻY LUB UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 10, STRONY BĘDĄ DĄŻYŁY DO ROZWIĄZANIA SPORU POLUBOWNIE. PRAWO POLSKIE JEST PRAWEM WŁAŚCIWYM DLA ROZSTRZYGANIA WSZELKICH SPORÓW POWSTAŁYCH NA GRUNCIE NINIEJSZEGO REGULAMINU. 4. DEVANLAY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY NINIEJSZEGO REGULAMINU. KLIENT BĘDZIE POINFORMOWANY O JAKICHKOLWIEK ZMIANACH PRZEZ OTRZYMANIE STOSOWNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE WWW.LACOSTE.PL. KLIENCI, KTÓRZY ZAŁOŻYLI KONTO KLIENTA BĘDĄ POINFORMOWANI O ZMIANIE REGULAMINU I O MOŻLIWOŚCI JEGO ZAAKCEPTOWANIA PODCZAS PIERWSZEGO LOGOWANIA W E-SKLEPIE, ZACZYNAJĄC OD DATY WEJŚCIA W ŻYCIE NOWEGO REGULAMINU. BRAK AKCEPTACJI REGULAMINU JEST RÓWNOZNACZNY Z ROZWIĄZANIEM UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 5. UMOWA SPRZEDAŻY ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 10 SĄ ZAWARTE W JĘZYKU POLSKIM. 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO REGULAMINU. 7. REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE W DNIU 10.03.2017 R.
Üyeliğiniz Başarıyla Tamamlanmıştır.
Tamam
Ürün Favorilerinize Eklendi

Ürün favoriler listenize eklendi, Favorilerim menüsünden görüntüleyebilirsiniz.

Listeyi Görüntüleyin
Favori listenize eklemek için beden seçimi yapmanız gerekmektedir